top of page
AG Art Hub-Logo_design -sq-01.png

AG Art Hub is an innovative performance company focusing on interdisciplinary collaboration and artist development.

AG Art Hub създава иновативни продукции с фокус върху интердисциплинарни подходи и творческото развитие на своите артисти.

Boris-Urumov-2023-Antonia-Kosta-Workshop-28.jpg

Нашата мисия

AG Art Hub създава сценични, филмови и интердисциплинарни продукции, културни събития, както и творчески семинари, уъркшопи и резиденции за артисти. 

Воден от Антония Георгиева, чийто многогодишен опит като продуцент и режисьор в България и чужбина е в основата на дейността на компанията, AG Art Hub има за цел да стимулира творчески обмен между български и международни артисти и да създаде възможности за развитие на български творци на международно ниво.

 

Образователната мисия на AG Art Hub цели да допринесе за развитието на културните среди в България като се фокусира върху изграждане на професионални контакти, менторство и обучение от квалифицирани международни специалисти в областта на изкуството и културата и продължителни възможности за творческо развитие.

Mission

AG Art Hub creates stage, film and interdisciplinary productions, cultural events, as well as creative seminars, workshops and residencies for artists.

 

Led by Antonia Georgieva, whose many years of experience as a producer and director in Bulgaria and abroad is at the core of the company's activities, AG Art Hub aims to stimulate creative exchanges between Bulgarian and international artists and to create development opportunities for Bulgarian artists at an international scale.

 

The educational mission of AG Art Hub aims to contribute to the development of the cultural circles in Bulgaria by focusing on professional networking, mentoring and training by qualified creatives and culture professionals with continuous opportunities for professional development.

Boris-Urumov-2023-Antonia-Kosta-Workshop-59.jpg
Boris-Urumov-2023-Antonia-Kosta-Workshop-86.jpg

Co-Creation Space:
Прекрасният нов свят

“Co-creation Space: Прекрасният нов свят” е едноседмична творческа работилница за начинаещи артисти, която има за цел да осигури достъп до възможности за професионално и творческо развитие чрез обучение от международни специалисти и развитие на устойчива творческа практика. 

Проектът се стреми да провокира и вдъхнови създаването на интердисциплинарни представления, които разпалват належащи разговори, насърчават нови взаимовръзки в артистичните среди и свързват местните истории с международната сцена.

Една от основните цели на проекта е овластяването на артисти, чиито гласове се открояват от наложеното статукво заради тяхната различна идентичност и по този начин да се стимулира по-иновативно и радикално мислене в културната сфера.

Co-Creation Space:
Brave New World

“Co-Creation Space: Brave New World" is a week-long workshop intensive for emerging artists that aims to provide access to professional and creative development opportunities through training from international specialists and the development of sustainable creative practice. 

The project seeks to provoke and inspire the creation of interdisciplinary performances that spark urgent conversations, foster new relationships within artistic circles and connect local stories to the international stage.

One of the main goals of the project is to empower artists whose voices stand out from the imposed status quo because of their distinct identities, and thus to stimulate more innovative and radical thinking in the cultural sphere.

Boris-Urumov-2023-Antonia-Kosta-Workshop-54.jpg

Take a Closer Look

Let's connect

Следвайте ни в социалните мрежи.

  • Instagram
  • Facebook

Imagination | Innovation | Collaboration

AG Art Hub-Logo_design -sq-10.png

въображение | иновация | колаборация

Partners

hod_logo_full_mark white.png
StudioKBlack.png
EL ENCUENTRO - black letters on grey.png
NFK LOGO in PNG.png

Проектът "Co-Creation Space: Прекрасният нов свят" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по програма "Творческо развитие".

Co-Creation Space: Brave New Work is supported by the National Culture Fund under the "Creative Development Programme".
 

bottom of page